Algemene Voorwaarden
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantiehuis: het vakantiehuis ’s Gravenhof 18. Hogeweg 34a-18 4328 PE  Burgh-Haamstede;
b. verhuurder:
de heer A.A. Lammens en/of mevrouw C.E. Baardman, handelend onder de naam Burgh Verhuur, in de hoedanigheid van eigenaars van het vakantiehuis;
c. huurder: degene die met de verhuurder de overeenkomst inzake het vakantiehuis aangaat;
d. gebruikers: de op de overeenkomst aangegeven persoon/personen;
e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de huurder of de gebruikers;
f. overeenkomst: de schriftelijke of mondelinge overeenkomst tussen huurder en verhuurder inzake het huren van het vakantiehuis;
g. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantiehuis;
h. overige kosten: de vergoeding die betaald wordt voor toeristenbelasting, eindschoonmaak, huisdieren en overige diensten;
i. annulering: de schriftelijke beëindiging door de huurder van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.
2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen met betrekking tot huur/gebruik van het vakantiehuis. Afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien dit schriftelijk met verhuurder is overeengekomen.
3. Toepassing recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
4. Inhoud en duur van de overeenkomst
Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de huurder het vakantiehuis ter beschikking voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
5. Betalingen
Bij boeking dient u een aanbetaling van 25% van de overeengekomen prijs en de overige kosten te voldoen. Betaling van dit bedrag dient per omgaande te geschieden. Het restant van de overeengekomen prijs en de overige kosten dient uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum te zijn ontvangen door de verhuurder. Bij boeking binnen 6 weken voor aanvang van uw verblijf dienen de overeengekomen prijs en de overige kosten volledig per omgaande te worden voldaan.
Bij niet tijdige betaling van de aan huurder gefactureerde bedragen is deze onmiddellijk na verloop van de termijn van betaling in verzuim. In dat geval zal verhuurder schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog per omgaande te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt de verhuurder zich het recht voor de reservering te annuleren en is huurder aansprakelijk voor alle schade die verhuurder als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die verhuurder in verband met de boeking en de annulering heeft moeten maken. Verhuurder heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing. Verhuurder heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door huurder, uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.
6. Aankomst en vertrek
Het vakantiehuis mag op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de overeenkomst, vanaf uiterlijk 14.00 uur worden betrokken. Het exacte tijdstip stellen huurder en verhuurder in onderling overleg vast. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de overeenkomst dient het vakantiehuis vóór 10.00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van het vakantiehuis eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld in de overeenkomst, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de overeengekomen prijs en/of overige kosten. Bovendien is huurder verplicht om verhuurder tijdig te informeren bij vroegtijdig vertrek.
7. Annulering
In geval van annulering is huurder een vergoeding verschuldigd. Deze bedraagt:
- bij annulering van meer dan 6 weken voor de aankomstdatum: de aanbetaling zoals bedoeld in artikel 5;
- bij annulering van minder dan 6 weken voor aankomstdatum: 100% van de overeengekomen prijs.
8. In-de-plaatsstelling
Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan het vakantiehuis onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan derden dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan.
9. Schade
De huurder is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om het vakantiehuis. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade aan het vakantiehuis en de inventaris daarvan. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk vermeld te worden aan verhuurder en zal worden berekend, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van huurder of gebruikers.
10. Aansprakelijkheid
Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het vakantiehuis. Verhuurders is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
Huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde vakantiehuis, ontstaan tijdens het gebruik daarvan door huurder en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van huurder en/of derden die zich met toestemming van huurder in het vakantiehuis bevinden.
Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van huurder, gebruikers of derden die zich met toestemming van huurder in het vakantiehuis bevinden.
Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van het vakantiehuis worden extra kosten in rekening gebracht, welke huurder als dan verplicht is onmiddellijk te voldoen.
11. Klachten
Verhuurder stelt alles in het werk om het verblijf van huurder zo aangenaam mogelijk te maken. Onvolkomenheden aan het vakantiehuis dienen direct te worden gemeld, zodat deze opgelost kunnen worden.


 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram